ตรัง ติวเข้มการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียน

ตรัง ติวเข้มการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียน

ตรัง ติวเข้มการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่มีรายชื่อนักเรียนในโปรแกรม SET สังกัด สพป.ตรังเขต 2 จำนวนทั้งหมด 85 คน เข้าร่วม

เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจของครูผู้รับผิดชอบงานการจัดศึกษาสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สพป.ตรัง เขต 2 , พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนพิการอย่างยั่งยืน กรอบเนื้อหาการประชุม แบ่งออกเป็น 7 ประเด็นหลัก คือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ ,ประเภทคนพิการทางการศึกษา ,การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา,การกรอกข้อมูลในระบบโปรแกรมสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET), การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการกรอกข้อมูลในระบบ IEP ,การการจัดทำกำหนดการสอน และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ,การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ รูปแบบการประชุม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผสมผสานการบรรยายของวิทยากร ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดระยะเวลาการอบรม

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 กำหนดคนพิการไว้ 9 ประเภท (1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ (8) บุคคลออทิสติก (9) บุคคลพิการซ้อน

จากการสำรวจครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนจัดการเรียนรวมฯ สังกัด สพป.ตรังเขต 2 ที่เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่จะพบนักเรียนพิการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมามีความบกพร่อมทางสติปัญญา จึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนพิการ.//////

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/541167

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มิ.ย.67
วันที่โพสต์: 4/06/2567 เวลา 14:04:27 ดูภาพสไลด์โชว์ ตรัง ติวเข้มการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียน