จ.ตราด เปิดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด (แผน 4 ปี)

จ.ตราด เปิดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด (แผน 4 ปี)

จ.ตราด เปิดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด (แผน 4 ปี) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนย่อยภายใต้ แผนปฏิบัติการ การพัฒนาคนพิการ

(9 เม.ย. 67) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด พ.ศ. 2567 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคนพิการ ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุม บ้านปูรีสอร์ท ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด

นางกิจติยา ใสสอาด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัด และแผนการพัฒนาคนพิการ จะต้องมีการบูรณาการการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในสภาพสังคม ที่ซับซ้อนแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่จังหวัด ดังนั้นการดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด พ.ศ. 2567 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ จะต้องสอดรับไปกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและกรมต้นสังกัด ในห้วงเวลาที่สอดคล้องกัน โดยดำเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based Approach) จึงเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับพื้นที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจึงได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติการครอบคลุมในทุกมิติ สอดรับ และประสาน ซึ่งกันและกัน และเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ใช้เวลาดำเนินการรวม 2 วัน

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/210462/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 เม.ย.67
วันที่โพสต์: 11/04/2567 เวลา 13:55:21 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.ตราด เปิดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดตราด (แผน 4 ปี)