จังหวัดสตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2566

จังหวัดสตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2566

จังหวัดสตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 พร้อมจับสลากของรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พิการในการดำรงชีวิต

วันนี้ (28 ก.พ.67) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 โดยมีนายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 700 คน

สำหรับการจัดงานฯ ในครั้งนี้ จังหวัดสตูลได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงานฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติดังกล่าว ในหัวข้อ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ เชิดชูเกียรติคนพิการที่เป็นต้นแบบ และคนพิการที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูล ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัว คนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การรับชมคำปราศรัยของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี การแสดงความสามารถของคนพิการ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบจังหวัดสตูล จำนวน 3 ราย การมอบของที่ระลึกแก่นักกีฬาคนพิการที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูลในการแข่งขันกีฬาคนพิการำนวน 18 ราย มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุนการจัดงานด้านคนพิการ พร้อมมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 แห่ง และจับสลากของรางวัลมอบให้แก่คนพิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งมีการเสวนา เรื่อง "การพัฒนาเพื่อคนพิการสตูล เข้าถึงได้และเป็นธรรม" การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรคนพิการอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/124015/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 29/02/2567 เวลา 10:47:10 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดสตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2566