สมุทรสาครอบรมให้ความรู้ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ

สมุทรสาครอบรมให้ความรู้ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ

ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ อินเตอร์โฮเทล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดสมุทรสาคร มีการขับเคลื่อนด้านการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการ ตั้งแต่ ปี 2554 ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2567 จำนวน 675 แห่ง และเพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม ในการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทางที่ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาลและตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิผล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 ในวันที่ 28 – 29 กุมาพันธ์ 2567 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน รวม 400 คน โดยในการประชุมได้มีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร และวิทยากรภาคเอกชน ผู้แทนจากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมีรูปแบบการประชุมสัมมนาเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ การอภิปรายในหัวข้อ “เสริมสุข เสริมพลัง สู่อาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35” แบ่งกลุ่มระดมความคิดแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการดำเนินการจ้าง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการได้รับโอกาสทางสังคม มีงานทำ มีรายได้ ต่อไป

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/124422/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 29/02/2567 เวลา 10:04:00 ดูภาพสไลด์โชว์ สมุทรสาครอบรมให้ความรู้ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ