เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ลดคัดแยกขยะ

เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ลดคัดแยกขยะ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พันเอกกฤติ พันธะสา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี Kick Off เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านคลอง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ โดยมี นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบโถสุขภัณฑ์ และวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ นายเฉลียว โขงลำ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 11/5 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และกลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ลดคัดแยกขยะ

นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง กล่าวว่า สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส อาจได้รับผลกระทบด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงินและด้านสุขภาพ ทำให้อัตราภาวะพึ่งพิง หรือเกิดภาระโดยรวมกับลูกหลานประชากรวัยทำงานจะต้องดูแล ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดภาระดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านคลองร่วมกับศูนย์พัฒนาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านคลอง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านคลอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยราชการในพื้นที่ วัด โรงเรียน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้านและประชาชนได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ได้โอกาสในพื้นที่ โดยบูรณาการกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะ การรับบริจาคขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่าย รายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อโถสุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์จากแบบนั่งยอง เป็นแบบนั่งราบ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ให้มีประสิทธิภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการส่งเสริม พัฒนาจิตใจในด้านสุขภาพสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ลดคัดแยกขยะ

กลุ่มเป้าหมายให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ที่มีความเหมาะสม ตามเกณฑ์และมีความประสงค์เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์จากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ Kick Off ครั้งที่ 1 จำนวน 9 หลัง โครงการดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือด้านกำลังพลทางการช่างและจิตอาสา จากมณฑลทหารบกที่ 39 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการและพี่น้องประชาชนตำบลบ้านคลอง ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมทบทุน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านคลอง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055244544 ต่อ 701

ขอบคุณ... https://www.phitsanulokhotnews.com/2024/02/27/180592

ที่มา: phitsanulokhotnews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 28/02/2567 เวลา 11:24:45 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ลดคัดแยกขยะ