ก.แรงงาน คลายกังวลผู้พิการ ยันส่งเสริมให้มีงานทำ ได้รับสิทธิ ม.35 ตามกฎหมาย

ก.แรงงาน คลายกังวลผู้พิการ ยันส่งเสริมให้มีงานทำ ได้รับสิทธิ ม.35 ตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน หารือมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการ ยันผู้พิการได้รับสิทธิภายในกำหนด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ยกระดับการให้บริการ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการ และคณะ กรณีเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ซึ่งอาจทำให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการถูกละเมิดสิทธิในการขอรับการส่งเสริมอาชีพ ณ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารกระทรวงแรงงานและห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

นายอารีกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับแรงงานทุกคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำ ในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเป็นพิเศษ ที่ไหนไม่มีการจ้างงานคนพิการขอเพิ่มให้มีตามกฎหมาย ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการที่เป็นตัวเชื่อม เป็นตัวกลาง ในการประสานให้คนพิการได้มีงานทำ ซึ่งหากไม่มีท่านกระทรวงแรงงานก็ทำงานลำบาก ในส่วนของหนังสือที่ยื่นไว้นั้น กระทรวงแรงงานได้ให้กรมการจัดหางานตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว จากการสอบถามผู้ประสานงานของบริษัทผู้ให้ความช่วยเหลือในการให้สิทธิผู้พิการตามมาตรา 35 ซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิผู้พิการทั้ง 11 ราย ยืนยันว่ามิได้ต้องการยกเลิกการให้สิทธิผู้พิการแต่อย่างใด และทราบเป็นอย่างดีว่ากระบวนการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสิทธิผู้พิการ ตลอดจนการอนุมัติ มีกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานมีแนวปฏิบัติเรื่องการขอใช้สิทธิ มาตรา 35 อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุเอกสารที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการอย่างครบถ้วน โดยประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ซึ่งในกรณีนี้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานได้ปฏิบัติตามขั้นตอน และเรียกเอกสารเท่าที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ใน “แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด” (กกจ.พก. 2-7) อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมการจัดหางานพิจารณาลดขั้นตอน ลดการขอเอกสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด และวางแนวทางเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการแก้ไขหรือเรียกรับเอกสารเพิ่มเติม

“กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวให้ดีขึ้น วันนี้ผมรับรู้ถึงความกังวลใจของผู้พิการทุกท่าน และขอยืนยันว่าทุกท่านจะได้รับสิทธิแน่นอน” นายอารีกล่าว

นางสาวบุณยวีร์กล่าวว่า นายจ้าง สถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับผู้พิการเข้าทำงาน อัตราส่วน 100 คน ต่อ 1 คน ซึ่งหากไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้ โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 119,720 บาทต่อปี ซึ่งกระบวนการให้สิทธิ-รับสิทธิ ผู้พิการตามมาตรา 35 มีกำหนดยื่นความประสงค์ให้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ณ สำนักงานจัดหางานท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และทำหนังสือถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในพื้นที่ที่ผู้พิการขอรับสิทธิ เพื่อตรวจสอบสิทธิให้ผู้พิการ

นางสาวบุณยวีร์กล่าวอีกว่า หากถูกต้องจะยืนยันการให้สิทธิ เพื่อพิจารณาอนุมัติสิทธิและแจ้งต่อสถานประกอบการ ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งรายละเอียดที่ต้องแก้ไขแก่ผู้ประสานงานบริษัทเรียบร้อย โดยผู้ประสานของบริษัทผู้ให้สิทธิพร้อมจะดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งคาดว่าสามารถอนุมัติได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4435879

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 22/02/2567 เวลา 14:27:09 ดูภาพสไลด์โชว์ ก.แรงงาน คลายกังวลผู้พิการ ยันส่งเสริมให้มีงานทำ ได้รับสิทธิ ม.35 ตามกฎหมาย