จังหวัดสระแก้วมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้พิการในงานวันคนพิการสากล 2566

จังหวัดสระแก้วมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้พิการในงานวันคนพิการสากล 2566

(21 ธ.ค.66) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัช อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่ผู้พิการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม จังหวัดสระแก้วจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดงของผู้พิการ จับสลากมอบของรางวัลให้แก่ผู้พิการเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้พิการในช่วงเทศกาลปีใหม่ การอ่านสารวันคนพิการสากล การมอบโล่คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566 จังหวัดสระแก้ว บุคคลต้นแบบคนพิการที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการ We Can Do การแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานความสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

จังหวัดสระแก้วมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้พิการในงานวันคนพิการสากล 2566

ด้านนายชาลี เหมือนมิ่ง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า งานวันคนพิการสากลในปีนี้ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ภาคเอกชนและองค์กรด้านคนพิการร่วมกันผลักดันนโยบายด้านคนพิการ เพื่อสร้างสังคมเสมอภาค ที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยขอให้ร่วมกันผลักดันเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขอให้ปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เป็นกลไกที่จะเสริมพลังให้คนพิการและองค์กรด้านคนพิการเข้มแข็งขึ้น ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างเข้มข้นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้จริงและขอให้หน่วยงานรัฐเร่งจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จำนวนอีกกว่า 15,000 คน สานพลังความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/c93Do

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ธ.ค. 66
วันที่โพสต์: 22/12/2566 เวลา 11:45:02 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดสระแก้วมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้พิการในงานวันคนพิการสากล 2566