จ.แม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

จ.แม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วันนี้ (4 ธ.ค.66) เวลา 13.30 น. นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2566 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการอนุมัติการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการวงเงิน 30,000-50,000 บาท จำนวน 33 ราย รวมเป็นเงิน 1,890,000 บาท การพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 (ปีงบประมาณ 2567) โครงการสมัชชาสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้หัวข้อ "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ" (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities) โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2567 โครงการจัดบริการล่ามภาษามือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2567 การพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจัดทำระบบไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ การดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน การปรับพื้นที่เป็นโรงจอดรถจักรยานยนต์ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน การสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการพิจารณาดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/FDOlP

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ธ.ค.66
วันที่โพสต์: 6/12/2566 เวลา 11:01:22 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.แม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น