"ฐานเศรษฐกิจ" และสื่อเครือเนชั่น รับโล่รางวัล สื่อฯส่งเสริมคนพิการปี 2566

"ฐานเศรษฐกิจ" และสื่อเครือเนชั่น รับโล่รางวัล สื่อฯส่งเสริมคนพิการปี 2566

ฐานเศรษฐกิจ พร้อมด้วยสื่อเครือเนชั่น "เนชั่นทีวี-คมชัดลึก" รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พลังศิลป์พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

โดยงานดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพม. ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจนพิการ เป็นการจัดเวทีแสดงศักยภาพของคนพิการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการและการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม

"ฐานเศรษฐกิจ" และสื่อเครือเนชั่น รับโล่รางวัล สื่อฯส่งเสริมคนพิการปี 2566

ในโอกาสนี้ ปลัดพม.เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (256 โล่รางวัล) เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย

รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี2566 (ระดับดีเด่น/ระดับดี)

รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานฯ (มอพ.2554)

รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566

โดยในส่วนของรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 นั้น "หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ" พร้อมด้วยสื่อในเครือเนชั่น ได้แก่ เนชั่นทีวีช่อง 22 และคมชัดลึกออนไลน์ ได้รับโล่รางวัลด้วยเช่นกัน

โดยมี นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวดิจิทัลฐานเศรษฐกิจ ดร.ชลธิชา รอดกันภัย ผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวี และคุณณยา คัตตพันธ์ บรรณาธิการข่าว คมชัดลึกออนไลน์ เป็นตัวแทนกองบรรณาธิการขึ้นรับมอบโล่ฯ

"ฐานเศรษฐกิจ" และสื่อเครือเนชั่น รับโล่รางวัล สื่อฯส่งเสริมคนพิการปี 2566

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทดลองนำร่องการสนับสนุน สถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ ระหว่างกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่ง

และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ระหว่าง กระทรวง พม. โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าว มีการปาฐกถา การแสดงศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านคนพิการ และ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลงานและฝีมือของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. กว่า 200 บูธ

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นคนพิการ และการสนับสนุนให้เกิดศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิทธิในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงเพิ่มความตระหนักรู้ในสังคมที่มีต่อความพิการในทุกมิติ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงานวันคนพิการสากล

สำหรับปี 2566 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities)

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีการจัดกิจกรรม “พลังศิลป์ พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” เป็นกิจกรรมสำคัญที่ต่อยอดความสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีและศิลปะ พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกเคารพตนเอง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี กับบทเพลง “เติมใจให้กัน” ร่วมกับการแสดงความสามารถของคนพิการ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้ 1 ธันวาคม 2566 มีพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ด้วยการนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ การอ่านสาสน์วันคนพิการสากล ประจำปี 2566 จากผู้แทน UN Resident Coordinator และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ขอเชิญชมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานและฝีมือของคนพิการและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ กว่า 200 บูธ

ขอบคุณ... https://www.thansettakij.com/news/582248

ที่มา: thansettakij.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ธ.ค.66
วันที่โพสต์: 1/12/2566 เวลา 13:56:45 ดูภาพสไลด์โชว์ "ฐานเศรษฐกิจ" และสื่อเครือเนชั่น รับโล่รางวัล สื่อฯส่งเสริมคนพิการปี 2566