เครือผู้จัดการคว้า 2 รางวัล สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการปี 66

เครือผู้จัดการคว้า 2 รางวัล สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการปี 66

สื่อในเครือผู้จัดการคว้า 2 รางวัล สื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ปี 66 ประเภทรายการโทรทัศน์ "คนจริงใจไม่ท้อ" ทางช่องนิวส์วัน และ "ผู้จัดการออนไลน์" ประเภทสื่อออนไลน์ ด้านปลัด พม. เผยจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล หวังเปิดพื้นที่ให้ผู้พิการแสดงศักยภาพให้สังคมตระหนัก เน้นสร้างสรรค์-เป็นธรรม-เสมอภาค

วันนี้ (30 พ.ย.) ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แก่ รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น และระดับดี รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (มอพ.2554) และรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566

โดยสื่อในเครือผู้จัดการได้รับรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการคนจริงใจไม่ท้อ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน โดยมีนายก้องเกียรติ พุทธรักษ์ขิต ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รับมอบรางวัล และประเภทสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ (MGR Online) บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด โดยมีนายกิตตินันท์ นาคทอง หัวหน้าข่าวโซเชียลมีเดีย เป็นตัวแทนจากผู้บริหารเว็บไซต์รับมอบรางวัล

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิทธิในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงเพิ่มความตระหนักรู้ในสังคมต่อความพิการในทุกมิติ ซึ่งในปี 2566 กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนการดูแลคนพิการให้ได้รับโอกาสอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม ภายใต้แนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมพลังและศักยภาพคนพิการ และสร้างสังคมปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ การจัดกิจกรรมวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ต่อยอดความสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ เพื่อส่งเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 พบกับกิจกรรมภายในงาน การออกบูทของหน่วยงานต่างๆ การจัดนิทรรศการ และจัดจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่มกว่า 200 ร้านค้า ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอบคุณ... https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000107755

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ธ.ค.66
วันที่โพสต์: 1/12/2566 เวลา 11:40:59 ดูภาพสไลด์โชว์ เครือผู้จัดการคว้า 2 รางวัล สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการปี 66