พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลปี 2566

พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลปี2566

พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลปี 2566 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ พร้อมเปิดเวทีแสดงศักยภาพ รองโฆษกรัฐบาล รัดเกล้า ยืนยันรัฐบาล-กระทรวง พม.ให้ความสำคัญ ดูแลคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ

นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และได้กำหนดประเด็นหลัก คือ”รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”

ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลปี 2566 โดยมุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

นอกจากนี้ คนพิการจะได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน/องค์กรที่มีการดำเนินงานด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการแสดงศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – วันที่ 1 ธ.ค 66 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

“อยากชวนให้ประชาชนคนไทยรู้สึกดีที่ได้เห็นกระทรวง พม. ให้ความสำคัญที่จะสนับสนุนคนพิการในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นดึงเอาศักยภาพของคนทุกกลุ่มออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้มีที่ยืนในสังคม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมด้วยความเท่าเทียม และด้วยศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน

งานวันคนพิการสากลประจำปี เป็นสิ่งที่ดีและมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นการเตือนใจและตอกย้ำให้สังคมได้รับรู้ ว่าเราควรให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ และให้โอกาสเขาเป็นได้มากกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ นอกจากนั้น ยังเป็นงานที่กระทรวง พม. ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้พิการถึงนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไปอีกด้วย”

ขอบคุณ... https://www.innnews.co.th/news/politics/news_647231/

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 29/11/2566 เวลา 13:52:32 ดูภาพสไลด์โชว์ พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลปี 2566