พมจ.พิจิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ

พมจ.พิจิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ

พมจ.พิจิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการในจังหวัดพิจิตร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายด้านคนพิการในจังหวัดพิจิตร โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2565) จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร เพื่อให้หน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายด้านคนพิการเกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร

พมจ.พิจิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการในระดับพื้นที่ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านคนพิการ โดยมีองค์กรด้านคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/raX2b

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 24/11/2566 เวลา 10:06:55 ดูภาพสไลด์โชว์ พมจ.พิจิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ