รองผู้ว่าฯพังงา ติด “ริบบิ้นสีขาว” รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ

รองผู้ว่าฯพังงา ติด “ริบบิ้นสีขาว” รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ

รองผู้ว่าฯพังงา ติด “ริบบิ้นสีขาว” รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ พร้อมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 8

วันที่ 21 พ.ย.66 นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยก่อนการประชุมนางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ได้ติด “ริบบิ้นสีขาว” ให้กับนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยถือว่า “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงออกและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว แสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีโดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ทุกรูปแบบ

จากนั้น ได้เข้าวาระเพื่อพิจารณา เช่น คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล จำนวน 5 ราย, โครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพังงา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566-2570 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566- 2570, โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, โครงการสนับสนุนให้บริการล่ามภาษามือสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกพังงา, โครงการสนับสนุนการคำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปผู้พิการคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) เป็นต้น

ขอบคุณ... https://www.talknewsonline.com/576694/

ที่มา: talknewsonline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 22/11/2566 เวลา 14:28:36 ดูภาพสไลด์โชว์ รองผู้ว่าฯพังงา ติด “ริบบิ้นสีขาว” รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ