เทศบาลนครตรัง เชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เทศบาลนครตรัง เชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เทศบาลนครตรัง เชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครตรัง ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการแทนได้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง โดยนำเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 1. บัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับจริง) 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (ฉบับจริง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-211999 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/FklIz

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 พ.ย.66
วันที่โพสต์: 8/11/2566 เวลา 14:31:29 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลนครตรัง เชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ