จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (7 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมจันพันวา มุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งมีการรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งข้อมูลสถานะลูกหนี้ สถิติการจดทะเบียนคนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีคนพิการที่จดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 7,475 คน

ทั้งนี้ มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 509 ราย โดยแยกเป็นลูกหนี้ที่ปิดบัญชีแล้ว จำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 56.78 และมีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระกับกองทุนฯ จำนวน 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.22 ของจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด มีรายละเอียด ลูกหนี้ค้างชำระ 1 งวด จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.45 ลูกหนี้ค้างชำระ 2-6 งวด จำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.46 ลูกหนี้ค้างชำระ 7-12 งวด จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.64 ลูกหนี้ค้างชำระ 13 งวด ขึ้นไป จำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.45

นอกจากนี้ หนี้ค้างชำระเนื่องจากผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันบางรายเสียชีวิตหรือย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม หรือชำระหนี้ไม่เต็มตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และลูกหนี้ที่ชำระปกติจำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินกองทุนฯ จำนวน 10 คดี ในรายที่ไม่ชำระหนี้หรือไม่มีการตอบรับใด โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แล้ว

จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพและข้อมูลการรับชำระนี้เงินกู้จังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 509 ราย มีวงเงินกู้ทั้งหมด เป็นเงิน 16,068,432 บาท รับชำระหนี้แล้ว เป็นเงิน 11,063,678 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.85 และมียอดคงค้างเป็นเงิน 5,004,753 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.15

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการงานวันคนพิการประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 300,000 บาท และได้พิจารณาคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ราย โดยผู้กู้เป็นผู้พิการหูตึงอายุ 70 ปี วงเงินขอกู้ 68,870 บาท เพื่อนำไปใช้ในการค้าขายดอกไม้ เครื่องประดับ และเครื่องดื่ม โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลแล้ว เพราะว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ความพร้อม ร้อยละ 81.67 จึงนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ในการประชุมครั้งนี้

พร้อมกันนี้ ได้มีการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 โดยมีผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2566 จำนวน 19 แห่ง มีการปฏิบัติตามกฎหมายครบตามอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานจำนวน 5 แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบตามอัตราส่วนจำนวนผู้ปฏิบัติงานจำนวน 4 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจำนวน 7 แห่ง จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ถึง 100 คน จำนวน 1 แห่ง อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตยังคงมีเป้าหมายในการดูแลผู้พิการให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/izFIW

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 พ.ย.66
วันที่โพสต์: 8/11/2566 เวลา 10:40:15 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง