อบต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ

อบต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ

อบต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

วันนี้ (21 ก.ย. 66) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ประธานพิธีมอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยมี ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายวิโรจน์ จงอุรุดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เข้าร่วม

อบต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ

ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการอยู่เกือบประมาณ 1.6 ล้านคน โดยแบ่งประเภทคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการทางจิตพฤติกรรม และคนพิการทางสติปัญญา ซึ่งยังมีคนพิการอยู่อีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการดูแลทั้งทางด้านการแพทย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รัฐหรือเอกชนจัดหาให้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการออกกฎหมายหรือประกาศต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550

อีกทั้ง ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบดูแลคนพิการโดยเฉพาะแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการอย่างไม่ทั่วถึง อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนพิการไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ หรือเกรงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการดูแลสุขภาพ หรือจัดหากายอุปกรณ์ที่จะใช้พื้นฟูสมรรถภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวอีกว่า จากข้อมูลการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 พบว่ามีจำนวนคนพิการทั้งหมด 262 คน ในจำนวนนี้มีคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 114 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.51 ของคนพิการทั้งหมดในตำบลยะรม ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 กำหนดให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตามข้อ 7 วรรคสองสนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงต่อปี เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมการ จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพขอประชาชน จึงได้จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มีความสะดวกเหมาะสมต่อการทำกิจวัตรประจำวันเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230921154155366

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 22/09/2566 เวลา 14:19:42 ดูภาพสไลด์โชว์ อบต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ