จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 500,000 บาท

วันนี้ (19 ก.ย.66) เวลา 14.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 ที่จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งการจัดสรรทุนการศึกษาครั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรให้แก่เด็กเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจน และเป็นเด็กพิการที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน รวมเป็นเงิน 53,165,000 บาท โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ โดยปีการศึกษา 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 500,000 บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ในครั้งนี้ โดยขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์คือมุ่งถึงการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลของเด็ก และความจำเป็นต่อตัวเด็กเป็นสำคัญ ถ้าผู้ปกครองนำเงินนี้ไปใช้จ่ายอย่างอื่น ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และอาจจะทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับพิจารณาในปีการศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับจะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินและรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่องด้วย

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/6mRQd

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 20/09/2566 เวลา 14:38:17 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566