สหภาพแห่งความเท่าเทียมกัน: คณะกรรมาธิการเสนอบัตรผู้พิการและบัตรจอดรถแห่งยุโรปที่ถูกต้องในทุกรัฐสมาชิกพิการ

สหภาพแห่งความเท่าเทียมกัน: คณะกรรมาธิการเสนอบัตรผู้พิการและบัตรจอดรถแห่งยุโรปที่ถูกต้องในทุกรัฐสมาชิกพิการ

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ส่งมอบ เสนอกฎหมาย ที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิในการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีสำหรับคนพิการ โดยทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงเงื่อนไขพิเศษ สิทธิพิเศษ และสิทธิในการจอดรถได้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เมื่อไปเยือนประเทศสมาชิกอื่น ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการแนะนำบัตรผู้พิการแห่งยุโรปที่ได้มาตรฐานและปรับปรุงบัตรจอดรถของยุโรปในปัจจุบันสำหรับผู้พิการ บัตรทั้งสองจะได้รับการยอมรับทั่วทั้งสหภาพยุโรป

บัตรผู้ทุพพลภาพแห่งยุโรป

เมื่อสถานะความพิการของประชาชนไม่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงเงื่อนไขพิเศษและการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การเข้าถึงฟรีและ/หรือสิทธิพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่ลดลง หรือความช่วยเหลือส่วนบุคคล ขณะไปเยือนประเทศสมาชิกอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คณะกรรมาธิการเสนอให้มีการสร้างบัตรผู้ทุพพลภาพแห่งยุโรปที่ได้มาตรฐาน

บัตรผู้ทุพพลภาพแห่งยุโรปจะทำหน้าที่เป็น หลักฐานความพิการที่ได้รับการยอมรับ ทั่วทั้งสหภาพยุโรปโดยให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเงื่อนไขพิเศษและสิทธิพิเศษอย่างเท่าเทียมในบริการสาธารณะและส่วนตัว รวมถึงเช่น การคมนาคม กิจกรรมทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์นันทนาการและกีฬา หรือสวนสนุก โดยจะออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจระดับชาติและจะใช้ร่วมกับบัตรหรือใบรับรองของประเทศที่มีอยู่

การปรับปรุงบัตรจอดรถยุโรป

สำหรับผู้ทุพพลภาพจำนวนมาก การขนส่งด้วยรถยนต์ส่วนตัวยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเป็นไปได้สำหรับการเดินทางและเดินทางโดยอิสระ การปรับปรุงที่เสนอให้กับบัตรจอดรถของยุโรปในปัจจุบันจะช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถ เข้าถึงสิทธิ์การจอดรถแบบเดียวกันที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกอื่น. โดยจะมีรูปแบบทั่วไปที่มีผลผูกพันซึ่งจะแทนที่บัตรจอดรถแห่งชาติสำหรับผู้พิการและได้รับการยอมรับทั่วทั้งสหภาพยุโรป

สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงการ์ด

เพื่อส่งเสริมความสะดวกในการใช้งานและลดภาระการบริหารที่เสนอ สั่ง จะกำหนดให้รัฐสมาชิกต้อง:

ให้บัตรทั้งสอง เวอร์ชันฟิสิคัลและดิจิทัล

ทำ เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ สำหรับการออกหรือถอนบัตรที่เปิดเผยต่อสาธารณะใน สามารถเข้าถึงได้ รูปแบบ

ทำให้มั่นใจ ผู้ให้บริการเสนอข้อมูล โดยมีเงื่อนไขพิเศษและสิทธิพิเศษสำหรับคนพิการ ในรูปแบบที่เข้าถึงได้

เพื่อรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด รัฐสมาชิกต้องรับรองว่าผู้ทุพพลภาพ องค์กรตัวแทนและหน่วยงานสาธารณะที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการภายใต้กฎหมายภายในประเทศได้หากจำเป็น หลังจากนำคำสั่งดังกล่าวไปใช้กับกฎหมายภายในประเทศแล้ว ประเทศสมาชิกจะถูกขอให้กำหนดค่าปรับและมาตรการแก้ไขในกรณีที่มีการละเมิด

ขั้นตอนถัดไป

ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการจะถูกหารือโดยรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี ข้อเสนอนี้คาดการณ์ว่าเมื่อนำมาใช้แล้ว ประเทศสมาชิกจะมีเวลา 18 เดือนในการรวมบทบัญญัติของ Directive เข้ากับกฎหมายภายในประเทศ

พื้นหลัง

คำสั่งที่เสนอเพื่อจัดตั้งบัตรผู้พิการแห่งยุโรปและบัตรจอดรถแห่งยุโรปสำหรับบุคคลทุพพลภาพได้รับการประกาศใน ยุทธศาสตร์สหภาพยุโรปเพื่อสิทธิของผู้พิการ พ.ศ. 2021-2030. ข้อเสนอนี้สนับสนุนการดำเนินการของสหภาพยุโรปของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่มีความพิการ ซึ่งสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกทั้งหมดเป็นภาคี (UNCRPD) UNCRPD มีพันธกรณีสำหรับรัฐภาคีในการยอมรับสิทธิของคนพิการที่จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับผู้อื่น นอกจากนี้ รัฐภาคียังได้รับการร้องขอให้ดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อประกันการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคลโดยมีความเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับคนพิการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคลของคนพิการในลักษณะและในเวลาที่เลือกด้วยค่าใช้จ่ายที่เอื้อมถึงได้ ข้อเสนอนี้ยังสอดคล้องกับหลักการของโอกาสที่เท่าเทียมกันและการรวมคนพิการจาก เสาหลักของยุโรปสิทธิทางสังคม.

ความคิดริเริ่มนี้ต่อยอดจากผลลัพธ์ของโครงการนำร่องบัตรผู้พิการของสหภาพยุโรปที่ดำเนินการในเบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ อิตาลี มอลตา โรมาเนีย และสโลวีเนีย ระหว่างปี 2016 ถึง 2018 นอกจากนี้ยังบูรณาการข้อมูลเชิงลึกจากการปรึกษาหารือสาธารณะล่าสุด ซึ่งรวบรวม ตอบกลับมากกว่า 3,300 ครั้ง โดย 78% มาจากผู้มีความพิการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอสำหรับคำสั่งในการจัดตั้งบัตรผู้พิการแห่งยุโรปและบัตรจอดรถแห่งยุโรปสำหรับคนพิการ

คำสั่งที่เสนอให้จัดตั้งบัตรผู้พิการแห่งยุโรปและบัตรจอดรถแห่งยุโรปสำหรับบุคคลทุพพลภาพ (ฉบับที่อ่านง่าย)

Q & A

สิทธิของคนพิการต้องไม่หยุดอยู่แค่เขตแดนของประเทศ เราต้องการทำให้การเดินทางง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทุพพลภาพ และบัตรผู้พิการแห่งยุโรปและบัตรจอดรถของยุโรปที่ได้รับการปรับปรุงควรขจัดอุปสรรคบางประการสำหรับพวกเขา ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้จะเสริมสร้างความเป็นอิสระของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิของตนในสหภาพยุโรป Věra Jourová รองประธานฝ่ายค่านิยมและความโปร่งใส - 05/09/2023

วันนี้ เรากำลังปลดล็อกการเคลื่อนไหวอย่างเสรีสำหรับพลเมืองที่มีความพิการในสหภาพยุโรป โดยรับประกันการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับสถานะความพิการของพวกเขาในยุโรป สิ่งนี้จะอำนวยความสะดวกในการรวมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของคนพิการในสังคมของเรา โดยทำให้แน่ใจว่าคนพิการสามารถเข้าถึงการสนับสนุนที่มีไว้สำหรับพวกเขาในประเทศสมาชิกทั้งหมดได้อย่างง่ายดายHelena Dalli กรรมาธิการเพื่อความเสมอภาค - 05/09/2023

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/REG3d

ที่มา: eureporter.co/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 12/09/2566 เวลา 11:12:33 ดูภาพสไลด์โชว์ สหภาพแห่งความเท่าเทียมกัน: คณะกรรมาธิการเสนอบัตรผู้พิการและบัตรจอดรถแห่งยุโรปที่ถูกต้องในทุกรัฐสมาชิกพิการ