จ.ลำปาง มอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ.

จ.ลำปาง มอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ.

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ นำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการมอบช่วยเหลือแก่ผู้ทุพพลภาพ ที่ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน.

ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ในการดำเนินงานจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตประจำวันประกอบอาชีพให้ได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไป ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง การจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยในปี 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ขอรับการจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยความพิการตามคำร้องขอของผู้พิการ รวมจำนวน 5 ราย ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 237,200 บาทเพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยความพิการ สำหรับมอบให้แก่ผู้พิการที่ได้ยื่นคำร้องขอ โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ขาเทียมระดับเหนือเข่า 1 ชุด / แขนเทียมระดับใต้ศอก ส่วนปลายนิ้ว 5 นิ้ว (ไม่มีระบบการใช้งาน) 1 ชุด / รถนั่งสำหรับผู้พิการธรรมดา 2 คัน / เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 2 ชุด / เตียงนอนธรรมดาชนิด 3 ไก จำนวน 2 เตียง / ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ชุด / และเครื่องดูดเสมหะ อีกจำนวน 1 เครื่อง ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้จัดทำขึ้น สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง นำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำส่งมอบช่วยเหลือแก่ผู้พิการทุพพลภาพที่ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ทั้ง 5 ราย ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเกษมเขมโก กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และ น.ส.สุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน.

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์และมีความต้องการอยากได้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สามารถยื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือตามความพิการได้ ณ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 3 ประการ คือ 1. ต้องเป็นผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ จากหน่วยงานอื่นๆ มาก่อน / 2. ผู้พิการต้องเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ หรือ หน่วยงานอื่นๆ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอุปกรณ์จนถึงวันที่ยื่นคำขอ และต้องไม่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้ว และ 3. ต้องเป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ.

ผู้สื่อข่าว : อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวลำปาง

ขอบคุณ... https://brickinfotv.com/news/191195

ที่มา: brickinfotv.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.66
วันที่โพสต์: 5/07/2566 เวลา 09:46:06 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.ลำปาง มอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ.