สดช.เร่งฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในกลุ่มผู้พิการ

สดช.เร่งฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในกลุ่มผู้พิการ

สดช.เร่งฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ ตลอดจนผลักดันให้คนพิการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และบริการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยเพิ่มจำนวนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถรองรับการใช้งานของคนพิการ และการใช้งานของคนทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ประจำปี 2566 การฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร ระดับผู้ผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูล และระดับผู้พัฒนาระบบ รวมจำนวน 6 รุ่น โดยในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1-2 มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 150 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ โฮเทล กรุงเทพฯ

"จากการสำรวจเว็บไซต์ของภาครัฐที่ผ่านมาพบว่ามีมากกว่า 70% ที่กลุ่มผู้พิการยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของทางภาครัฐได้ยาก จึงจัดอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่เท่าเทียมด้วย ซึ่งปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร พร้อมกับเรื่องของงบประมาณในการผลักดันให้เกิดการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งหลังจากนี้จะจัดการประกวดเว็บไซต์ที่มีการออกแบบได้ดีเพื่อจูงใจให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปเป็นต้นแบบในการจัดทำ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้"

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ตระหนักถึงปัญหา/อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ เรียนรู้แนวทางวิธีการในการปรับปรุงและสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพและอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับสำหรับคนทุกกลุ่มได้

ด้าน น.ส.ธันยาภัทร์ ทวีชัยเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เปิดเผยว่า ทาง ป.ย.ป.ได้มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการมาตั้งแต่ปี 2564 โดยที่ผ่านมามียอดดาวน์โหลดในระบบ IOS และ Android รวม 20,000 ครั้ง แต่ยังถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นที่จะต้องพัฒนาต่อไป ในแอปจะมีสายด่วนเรื่องราวร้องทุกข์ มี 2 หมายเลขคือ ร้องเรียนสำหรับผู้พิการ และร้องเรียนทั่วไป นอกจากนี้ ยังกดหางานที่เหมาะสมจากแอปได้อีกด้วย และยังมีข้อมูลการหางานของ พก.สำหรับผู้พิการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการศูนย์บริการต่างๆ

"หลังจากที่แอปพลิเคชันมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว ทาง ป.ย.ป.คาดว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเพิ่มเป็น 100,000 ครั้ง จากเดิมที่มีการดาวน์โหลด 20,000 ครั้ง เนื่องจากการพัฒนาฟังก์ชันของแอปพลิเคชันในแต่ละครั้งได้มีการรับฟังเสียงของผู้ใช้งานจริง และนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับการใช้งาน

คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานต่อไป โดยฟังก์ชันของแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นบัตรคนพิการแบบดิจิทัล ซึ่งแทนการพกบัตรแบบปกติ และในอนาคตจะมีการเพิ่มฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษสำหรับคนกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งในวันนี้ได้มาขอความร่วมมือจากทาง สดช.ให้เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบการทำงานของแอปพลิเคชันให้เสถียรมากยิ่งขึ้น และจะมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างรัฐและเอกชนต่อไป ซึ่งตอนนี้ได้มีการร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับต่อการใช้งานที่หลากหลายด้วย"

ขอบคุณ... https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9660000023544

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 15/03/2566 เวลา 11:07:12 ดูภาพสไลด์โชว์ สดช.เร่งฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในกลุ่มผู้พิการ