จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 มุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้เทียม

จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 มุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้เทียม

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 มุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้เทียม

วันนี้ (14 ก.พ.66) ที่หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 โดยมีนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชน และผู้ปกครอง ตลอดจนคนพิการทุกประเภทในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และองค์กรคนพิการแต่ละประเภทความพิการ โดยกำหนดจัดงานระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลประจำปี 2565 โดยประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครศรีธรรมราช การมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบและองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน การมอบประกาศเกียรติคุณแค่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565 การมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน การให้คำแนะนำปรึกษาสิทธิคนพิการการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแสดงความสามารถของคนพิการ การมอบของขวัญของรางวัลแก่คนพิการที่เข้าร่วมงาน และการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 มุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้เทียม

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2565 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ "การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม" (Transformative Solutions forinclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้เทียม โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 2,153,519 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของประชากรทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 54,299 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของประชากร

ขอบคุณ... https://bit.ly/3XxxtCD (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 15/02/2566 เวลา 10:41:38 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 มุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้เทียม