พม. เตรียมจัดใหญ่ “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565”

พม. เตรียมจัดใหญ่ “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565”

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สมาคมสภาคนพิการคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย แถลงข่าวงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม"

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมสภาคนพิการคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย แถลงข่าวงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยมี “ฝ้าย เท้าแต่งหน้า” บิวตี้บล็อคเกอร์ชื่อดัง และคนพิการต้นแบบ ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลมาโดยตลอดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัว คนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ

โดยในปี 2565 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”(Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) ซึ่งมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งโอกาส” พร้อมทั้งได้นำแนวคิด “ยุทธศาสตร์แห่งความเสมอภาค หรือ EQUAL” เป็นธีมหลักของการจัดงาน ซึ่งจะมีการร้อยเรียงเชื่อมโยงกิจกรรมในแต่ละโซนด้วย

ด้าน นายศุภชีพ กล่าวด้วยว่า การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 นี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งในวันงานจะพบกับภาคีเครือข่ายด้านคนพิการมากมายที่มาร่วมจัดนิทรรศการและแสดงนวัตกรรมด้านคนพิการ รวมถึงเวทีแสดงศักยภาพของคนพิการอย่างแท้จริง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมสร้างเจตคติที่ดี ที่ยอมรับคนพิการเป็นหุ้นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความคาดหวังของคนพิการ ที่จะได้แสดงศักยภาพ พัฒนานวัตกรรม เกิดเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน องค์กรคนพิการเข้มแข็ง เกิดการปฏิรูปสังคมแบบผนมผสานสู่โลกที่เท่าเทียม เพื่อคนพิการต่อไป

สำหรับ กิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่ วันที่ 2 ธ.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการรับฟังสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2567) เวที TEDTalk หัวข้อ Code the PWDs Future : เทคโนโลยีแบบไหนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการไทย โดย ปุณพจน์ (วิน) เอื้อพลิศาน์ คนพิการทางการเห็น การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 การประกวด Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Symposium Innovative Policy : นวัตกรรมเชิงนโยบายสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการไทย เวทีแสดงศักยภาพคนพิการ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตัวอย่างเพื่อคนพิการจากภาคีเครือข่าย และเที่ยวชมบูธจากภาคีเครือข่ายเพื่อนคนพิการ กว่า 40 เครือข่าย และชิม ช๊อป ผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากกลุ่มอาชีพคนพิการและหน่วยงานในสังกัด กว่า 200 ร้านค้า

ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1730460/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ย.65
วันที่โพสต์: 29/11/2565 เวลา 11:14:03 ดูภาพสไลด์โชว์ พม. เตรียมจัดใหญ่ “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565”