ขนส่งตรัง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งตรัง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดตรัง

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) ที่ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลตรัง นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดตรัง จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงิน 1,047,000 บาท

จากการดำเนินการของคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดตรัง หน่วยงานภาครัฐได้เห็นความสำคัญของผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและได้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลืออุปกรณ์ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดตรัง

โดยที่อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ที่จัดหาในครั้งนี้ โรงพยาบาลตรังได้รับการจัดสรรเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดตรัง จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบกมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเสริมสร้างให้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐให้มากขึ้น

ในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการสำหรับนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ และช่วยเหลือสังคม รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการฯ ต่อไป.

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/372128

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ส.ค.65
วันที่โพสต์: 10/08/2565 เวลา 10:08:49 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งตรัง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน