พก. เสริม "ศักยภาพคนพิการ" จัดอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต รุ่น 1

พก. เสริม "ศักยภาพคนพิการ" จัดอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต รุ่น 1

พก.จับมือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อบรมเสริม "ศักยภาพคนพิการ" หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ต (EDC) รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

วันนี้ (1 ก.ค.65) เวลา 09.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพร้อมและยกระดับในการพัฒนาทักษะให้กับ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (EDC) สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กรุงเทพฯ

นางพรนิภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจหลักในการดำเนินการด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการของคนพิการ การสร้างโอกาส และความเสมอภาคแก่คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญในการส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ และคุ้มครองคนพิการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม

อีกทั้ง ยังได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท

ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ซึ่งในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสารในสังคมโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

นางพรนิภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการความร่วมมือในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวขึ้น จำนวน 4 รุ่น ให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ รุ่นละ 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัล การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และรู้เท่าทันประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การ Workshop : ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทักษะตามหลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC) ใน 5 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identify)

ด้านที่ 2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use)

ด้านที่ 3 การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)

ด้านที่ 4 การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)

ด้านที่ 5 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์ ศิลาวงษ์

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/social/1013190

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 4/07/2565 เวลา 11:24:44 ดูภาพสไลด์โชว์ พก. เสริม "ศักยภาพคนพิการ" จัดอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต รุ่น 1