ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ โรงพยาบาลบึงกาฬ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ โรงพยาบาลบึงกาฬ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

นายธวัชชัย วิริยะจิตต์ ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ นายแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งได้ยื่นคำขอรับจัดสรรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางบังอร ยุวชิต หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นางสาวจตุพร คำโพคา นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และนางอริยาภรณ์ สกุลดาว นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5 โรงพยาบาลบึงกาฬ

นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ โดย นายธวัชชัย วิริยะจิตต์ ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ กลุ่มวิชาการขนส่ง รับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู้ยื่นคำขอ จำนวน 5 ราย และได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ร่วมกับโรงพยาบาลบึงกาฬ ตรวจประเมินสภาพความพิการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่ผู้ยื่นคำขอ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 5 ราย

2. จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ มีผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ จะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้โรงพยาบาลบึงกาฬ ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป

ขอบคุณ... https://bit.ly/3OkPzUl (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มิ.ย.64
วันที่โพสต์: 17/06/2565 เวลา 13:37:50 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ โรงพยาบาลบึงกาฬ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน