รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

วันนี้ (29 พ.ค. 65) ที่โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 50 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบจากหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล ตามที่ปรากฏ จนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามโครงการ ”สรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่าย 10 ปี กฎหมายสู่ความเป็นพลเมืองไทย” โดยมีนายนพสิทธิ์ สุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิชุมชนไทและตัวแทนเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองเป็นพื้นที่ชายแดน มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ มาตั้งแต่อดีตจึงมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์จากเหตุการณ์เสียดินแดนบางส่วน ในพื้นที่จังหวัดมะริด ทวาย และตะนาวศรี ส่งผลให้มีประชากรกลุ่มหนึ่งที่เกิดและอาศัยอยู่ในดินแดนส่วนนั้น ต้องประสบปัญหาไร้สัญชาติ หรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่า "คนไทยพลัดถิ่น" การไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของบุคคลกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการทางสังคมที่รัฐจัดหานจำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น การศึกษาการสาธารณสุข สิทธิผู้สูงวัย สิทธิผู้พิการ การประกันสังคม การคุ้มครองสวัสดิภาพ ทำงานเป็นต้น ทำให้ขาดหลักประกันต่อความมั่นคงในชีวิต และขาดโอกาศพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะของบุคคล โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships DOPA All Smart 2022) จังหวัดระนอง จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและการให้สัญชาติไทยกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มมอแกน และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการยื่นคำขอพิสูจน์สิทธิและรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 5,221 ราย ยื่นคำขอแล้ว 3,776 ราย ได้รับการรับรองแล้ว 3,033 ราย คงเหลือ 1,445 ราย อนุมัติให้เปลี่ยนสถานะบุคคลของบุตร 1,566 ราย

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมการปฏิญาณตน ในวันนี้จงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ และดำรงตนในฐานะของพลเมืองไทย ในการร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญงอกงาม มีความจงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉกเช่นคนไทยทุกคน ซึ่งการแสดงออกถึงความสามัคคีดังกล่าวที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างง่าย คือ การประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยการดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ระเบียบกฎหมายหรือกติกาของสังคม ประกอบสัมมาอาชีพ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขบนวิถีชีวิตพอเพียง

ขอบคุณ... https://bit.ly/3NHlu0P

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 30/05/2565 เวลา 10:01:50 ดูภาพสไลด์โชว์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น