จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ

จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ โดยเน้นประเด็นสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ โดยเน้นประเด็นสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด และความเสมอภาคทางเพศต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ อีกทั้งให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและอนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการดำเนินงานด้านสตรีพิการ

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม มีภารกิจและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ โดยมีหลักการสำคัญให้สตรีพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพสตรีพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ต่อสตรีพิการ ตามแผนการพัฒนาสตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2565 และยุทธศาสตร์ 4 เสริม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการโอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนากระแสหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธ์ และการดูแลสุขภาพสตรีและเด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียมยุทธ ศาสตร์ที่ 3 เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมแก่สตรีพิการเด็กหญิงพิการและองค์กรสตรีพิการ รวมไปถึงบูรณาการประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีพิการทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการของคนพิการ การป้องกันความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิดทั้งร่างกายและจิตใจแก่สตรีพิการและเด็กหญิงพิการ และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์แก่สตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรีพิการและเด็กหญิงพิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางการเห็น พิการทางการได้ยิน เครือข่ายการดำเนินงานด้านสตรีพิการ อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ขอบคุณ... https://bit.ly/3lHe5ms

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 25/05/2565 เวลา 10:43:45 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ