จ.นครพนม ขับเคลื่อน "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 พื้นที่อำเภอปลาปาก

จ.นครพนม ขับเคลื่อน "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 พื้นที่อำเภอปลาปาก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของผู้ยากไร้จำนวน 2 ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหนองเทาใหญ่ ครัวเรือนรายนายกำแพง อ้วนดวงดี อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 บ้านนาเชือกน้อย ปัจจุบันอาศัยคนเดียว มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท และเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท มีสภาพปัญหาของครัวเรือนด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ด้านอาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากชราและพิการด้านการเคลื่อนไหว มีความต้องการให้ช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภค/บริโภคในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน ติดไฟฟ้าในห้องน้ำ ซ่อมแซมหน้าต่าง และครัวเรือนรายนางอ่อนศรี อ้วนดวงดี อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านนาเชือกใหญ่ ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีอาชีพ มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสภาพปัญหาของครัวเรือน ด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงชราภาพ มีความต้องการให้ช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภค/บริโภคในการดำรงชีพ ซึ่งหน่วยงานได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ผ้าห่ม มอบพันธุ์ผัก-ผลไม้ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

ทั้งนี้ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แผนครัวเรือนเป็นเครื่องมือ และให้โอวาทแก่ครัวเรือน พร้อมมอบหมายนายอำเภอให้ความช่วยเหลือดูแลในด้านสุขภาพ และทำความสะอาดตลอดจนปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือน

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ประกอบด้วย ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ด้านรายได้ ข้อ 22 (รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) ครัวเรือนจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ปี 2562 ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเวทีประชาคม ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณ... https://bit.ly/3MOh1JW

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 24/05/2565 เวลา 10:44:59 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.นครพนม ขับเคลื่อน "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 พื้นที่อำเภอปลาปาก