เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ

เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ

เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ พร้อมให้บริการผู้พิการอย่างมีคุณภาพ

ยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 เพื่อความเท่าเทียม เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกยกระดับฝีมือ “การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 35 คน รวมดำเนินการทั้งสิ้น 207 คน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจน มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเปิดฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ 18 ชั่วโมง ในรุ่นที่ 4 นี้ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 35 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ อาสาสมัครที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ของหน่วยสาธารณสุขระดับท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ มูลนิธิ สมาคม องค์กร และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันวิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร เป็นคณะวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีจิตบริการ และยังสามารถประดิษฐ์ ประยุกต์ เครื่องกายอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ ได้แก่ ช้อนพิเศษสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อุปกรณ์ช่วยดันตัว อุปกรณ์บริหารนิ้ว อุปกรณ์ป้องกันเท้าตก สเก็ตบอร์ดบริหารไหล่ อุปกรณ์ฝึกกระดกข้อมือ และเบาะรองนั่งสำหรับ wheel chair นอกจากนี้ ยังสามารถดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมรถนั่งคนพิการ เบื้องต้นได้ตอบสนองความต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานของผู้ปฏิบัติงานคนพิการในระดับพื้นที่

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2029001/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 20/05/2565 เวลา 11:05:36 ดูภาพสไลด์โชว์ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ