เชียงใหม่หารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เชียงใหม่หารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานการณ์คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ โดยแบ่งตามประเภทความพิการ มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 26,041 คน

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการตามแผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 โครงการ พร้อมกับได้พิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 101 ราย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานในทุกด้านแก่ผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนางจิราพร เชาว์นประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ โดยแบ่งตามประเภทความพิการ มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 26,041 คน ผู้พิการทางการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 14,133 คน ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 3,579 คน ทางสติปัญญา จำนวน 3,326 คน ทางการมองเห็น จำนวน 2,983 คน ทางออทิสติก จำนวน 628 คน ทางการเรียนรู้ จำนวน 385 คน และมีผู้พิการมากกว่า 1 ประเภท จำนวน 3,055 คน รวมมีผู้พิการทั้งหมดจำนวน 54,130 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57 และแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 28,887 คน เพศหญิง จำนวน 25,243 คน

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1063163/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 20/05/2565 เวลา 10:57:31 ดูภาพสไลด์โชว์ เชียงใหม่หารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ