จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาล

จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 100 ราย

จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 100 ราย

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 100 ราย โดยมีอายุบัญชีสำรอง 2 ปีหรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยผู้ประสงค์ขอขึ้นบัญชีสำรองฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์, ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม, ได้รับสลากเพียงโควต้าเดียวไม่ซ้ำซ้อน และให้หมายรวมถึงการไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย, ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ, ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ, ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว, กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจำหน่ายโดยตัวเอง ไม่ได้โดยสภาพให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทน, มีภูมิลำเนาโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า 30 วันจนถึงวันประกาศ

สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) หรือลงทะเบียนออนไลน์ QR CODE ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), ใบรับรองแพทย์ (กรณีอายุ 70 ปีขึ้นไป) ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และ www.dopamhs.go.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-611 450

ขอบคุณ... https://bit.ly/3nXEaim

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 25/01/2565 เวลา 10:28:53 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาล