อาคารสิริชีวาทร อาคารที่เอื้อเฟื้อแก่ชีวิตอันเป็นมงคล

อาคารสิริชีวาทร อาคารที่เอื้อเฟื้อแก่ชีวิตอันเป็นมงคล

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่คนพิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีเปิด “อาคารสิริชีวาทร” ณ สถานสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคใต้ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิด “อาคารสิริชีวาทร” เมื่อเร็วๆ นี้

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่ออาคาร “สิริชีวาทร” หมายถึงอาคารที่เอื้อเฟื้อแก่ชีวิตอันเป็นมงคล และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย อาคารสิริชีวาทร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยมีห้องต่างๆ อาทิ ห้องกายภาพบำบัด, ที่พักสำหรับผู้พิการทางสติปัญญาเพศชาย, ห้องบูรณาการเพื่อการพัฒนา และผู้พิการทางสติปัญญา, ห้องพัฒนาการสื่อสารด้วยการพูด และการสื่อสารทางเลือกโดยใช้สื่อ เป็นต้น สำหรับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี 2505 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆแก่คนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัย ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญารวม 11 แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง และส่วนภูมิภาค 5 แห่ง นอกจากนั้นยังให้บริการลงสู่ชุมชนต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 65 จังหวัด ครอบ คลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

อาคารสิริชีวาทร อาคารที่เอื้อเฟื้อแก่ชีวิตอันเป็นมงคล

สำหรับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญา อ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้รับความกรุณาจากนายวิทยา สิทธิรักษ์ บริจาคที่ดิน ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จำนวน 26 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา โดยมูลนิธิฯได้จัดเป็นโครงการ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ.2559 จัดสร้างเป็นศูนย์ให้บริการด้านทักษะและอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญาและเป็นศูนย์นำร่องเพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ ปัจจุบันมีเด็กและบุคคลพิการทางสติปัญญาเข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะในศูนย์นี้จำนวน 187 คน ไปกลับ 23 คน ชาย 117 คน หญิง 70 คน โดยเป็นเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปี 70 คน, อายุระหว่าง 19-35 ปี 100 คน และอายุระหว่าง 35-55 ปี 17 คน ได้รับการฝึกอาชีพและมีเด็กที่ได้รับการจ้างงานจากองค์กรต่างๆ จำนวน 25 คน ส่วนการก่อสร้าง “อาคารสิริชีวาทร” นั้น มูลนิธิฯได้รับงบประมาณจำนวน 31 ล้านบาท จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการออกสลากการกุศลเพื่อสร้างอาคารสำหรับจัดบริการคนพิการทางสติปัญญา ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 3 ชั้น และได้ดำเนินการจัดสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดรับบุคคลผู้พิการทางสติปัญญาอายุตั้งแต่ 5-18 ปี ทั้งนี้ร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาได้ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ (ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา) บัญชีเลขที่ 554-246166-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา โทร.0-7439-5000.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/royal/2295157

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 25/01/2565 เวลา 10:15:27 ดูภาพสไลด์โชว์ อาคารสิริชีวาทร อาคารที่เอื้อเฟื้อแก่ชีวิตอันเป็นมงคล