มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่อำนาจเจริญ

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่อำนาจเจริญ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุมเทพนิมิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสตกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท โดยมีตัวรับประทานทุนในครั้งนี้ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรารเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19)

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาและเป็นผู้ประทานทุนให้แก่เด็กพิการ ทรงเล็งเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้ง ยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่ม สำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้เป็นคนเด่นคนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หริร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึงทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องดูแลได้ในระดับหนึ่ง...

ขอบคุณ... https://www.banmuang.co.th/news/region/251414

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.ย.64
วันที่โพสต์: 23/09/2564 เวลา 11:16:42 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่อำนาจเจริญ