พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำพูน เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ สาขา การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้พิการทางหู ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อส่งเสริมความรู้การประกอบอาชีพแก่คนหูหนวกจังหวัดลำพูน เป็นการอาชีพให้กับผู้พิการ สามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน อันเป็นการพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภายใต้ กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 100 คน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 4 สาขา 6 รุ่น จำนวน 126 คน และจะดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นสุดท้าย สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อีกจำนวน 20 คน ในวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผู้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3256269

ที่มา: ryt9.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.64
วันที่โพสต์: 20/09/2564 เวลา 13:06:15 ดูภาพสไลด์โชว์ พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ