มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมแก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมแก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (17 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีเปิดการอบรม บุคลากร อาสาสมัคร พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาใน ชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร และศูนย์การศึกษาพิเศษ จะออกเยี่ยม ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา พร้อมมอบถุงยังชีพ และให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนพิจารณาให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้า จํานวน 10 ครอบครัว

นางสายลม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก เพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทําความผิดได้ง่าย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาถูกล่อลวงทางเพศ ปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำและปัญหาที่เห็นได้ชัดจากภาวะบกพร่องทางสติปัญญาคือ สุขภาพจิตภายในครอบครัวรู้สึกหดหู่สิ้นหวังในการดูแลบุตรพิการ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม เพื่อให้การดําเนินงานช่วยเหลือคนพิการทาง สติปัญญาเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิฯ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญา และได้พิจารณาเห็นว่าอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนคนพิการทางสติปัญญา จํานวน 459 คน ถือว่ามีอัตราค่อนข้างสูง จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสําคัญของปัญหาผู้พิการและมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, เพื่อให้คําแนะนําผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี, เพื่อให้คนพิการทางสติปัญญาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น, เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวันสำหรับ การอบรมในครั้งนี้จะใช้เวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย และจัดหาสถานที่ในการจัดอบรม

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสาคร และจากหน่วยงานมูลนิธิ ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้นําชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จํานวน 60 - 70 คน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบคุณ... https://bit.ly/35N8T9C

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.63
วันที่โพสต์: 18/09/2563 เวลา 10:14:37 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมแก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร