ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และ เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ โดยได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และในปีการศึกษานี้ ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดปัตตานี จำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งพิธีดังกล่าวมี นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธี

โดยมี นางสาวอัยย์ฉัตร อัฏชนภัทร ผู้แทนผู้ปกครอง ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า ข้าพระพุทธเจ้า ในนามผู้รับประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดปัตตานี รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรวดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของเด็กพิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

#ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี #จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ขอบคุณ... https://bit.ly/3iTwsRK

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.63
วันที่โพสต์: 18/09/2563 เวลา 10:07:48 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม