จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาการกู้ยืมเงิน

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาการกู้ยืมเงิน

ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นาย ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 80 ราย เป็นผู้พิการกู้ จำนวน 42 รายและผู้ดูแลกู้ จำนวน 38 ราย แยกตามประเภทการประกอบอาชีพ ได้ดังนี้ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 43 คน เป็นเงิน 1,780,000 บาท กลุ่มอาชีพค้าขาย จำนวน 26 คน เป็นเงิน 1,040,000 บาท กลุ่มรับจ้างทั่วไป จำนวน 11 คน เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมมีมติอนุมัติ ทั้ง 80 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล สำหรับในปี 2560 ได้กำหนดประเด็นหลักคือ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ขอบคุณ... https://goo.gl/Ts1eSP

ที่มา: thainews.prd.go.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ธ.ค.60
วันที่โพสต์: 7/12/2560 เวลา 10:42:06 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาการกู้ยืมเงิน