พีมูฟล้อมผ้าปฏิบัติการทุกข์ถมทำเนียบ เรียกร้องนายกฯเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการ

แสดงความคิดเห็น

ป้ายข้อความการเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)

เช้าวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ได้เคลื่อนขบวนจากที่ตั้งข้างกระทรวงศึกษาธิการ ไปตั้งขบวนที่ประตูทำเนียบ (ประตูน้ำพุ) จากนั้นผู้ชุมนุมได้นำป้ายผ้าปัญหาที่มีข้อความความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ละคน กระจายไปยังรอบทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ประตูทำเนียบรัฐบาลบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ประตูตรงข้ามก.พ. ยาวไปจนถึงประตูข้างน้ำพุ ตรงข้ามกระทรวง ศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อต้องการสะท้อนให้สังคมและรัฐบาลเห็นถึงสภาพปัญหาของชาวบ้านที่มีมากมาย และไม่เคยได้รับการดูแลใส่ใจอย่างจริงจังจากทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา

ภาพการเดินขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)

หลังจากนั้นเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. กลุ่มพีมูฟได้ไปรวมตัวกันที่ประตูทำเนียบรัฐบาลบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ ๒๕ “ปฏิบัติการความจนล้อมทำเนียบรัฐบาล (ความทุกข์มากล้นถมทำเนียบ)” โดยแถลงว่าที่ผ่านมาขปส.ได้ใช้ความพยายามในการบอกกล่าวเรื่องราวความทุกข์ยาก และความเดือดร้อนให้แก่นายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มากกว่า ๘ครั้งในรอบ ๒ ปีแต่คำสัญญาที่จะแก้ปัญหาของนายกฯก็ยังไม่เคยได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้รับรู้และเข้าใจเจตนาบริสุทธิ์ ขปส.จึงได้นำคำร้องทุกข์ผ่านผืนผ้าอ้อมล้อมทำเนียบรัฐบาล หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านก็จะทอดยาวเรื่องยาวต่อไปเรื่อยๆ โดย ขปส.มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดังนี้ ๑)เร่งนำกรณีปัญหาที่ได้ยุติแล้วทั้ง ๔ เรื่องเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครม.เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อตกลงร่วม และ ๒) รัฐบาลต้องเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ขปส.ยืนยันจะยังคงปักหลักชุมนุมอย่างสงบต่อไป จนกว่าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ ข้างทำเนียบรัฐบาลขณะที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) เคลื่อนเข้ามา สำหรับ แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๕ ปฏิบัติการ ความจน ล้อมทำเนียบรัฐบาล (ความทุกข์ มากล้นถมทำเนียบ) มีข้อความ ดังนี้....ตามที่พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ใช้ความพยายามในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลาปีเศษ พวกเราได้ใช้ความอดทนในการบอกกล่าวเรื่องราวความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพวกเราแก่ท่านนายกรัฐมนตรี มากกว่า ๘ ครั้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พวกเราพยายามยื่นหนังสือเพื่อนาเสนอเรื่องราวความเดือดร้อน รวมทั้งข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้แก่พวกเรา แต่สิ่งที่พวกเราได้รับก็คือคำสัญญา คำสัญญาที่ไม่เคยจะได้รับการนาไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม เรารับฟังแต่คงมิอาจเชื่อได้อีกต่อไป พวกเราจึงขอรัฐบาลได้ทาให้เห็นว่าคาสัญญานั้น ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รู้ และเข้าใจในเจตนาที่บริสุทธิ์ของพวกเรา ว่าความเดือดร้อนที่รอคอยการแก้ไขจากรัฐบาลมีมากมาย และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และหากรัฐบาลไม่เร่งรีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรา คาร้องทุกข์ผ่านผืนผ้าที่กางกั้นย่อมจะทอดยาวเรื่องราวอีกต่อไป เรื่อย ๆ

พวกเราเห็นว่า รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่แล้ว บัดนี้คนจน ความยากจนได้มากองอยู่เบื้องหน้ารัฐบาลแล้ว รัฐบาลควรโอกาสนี้ในการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการดาเนินการแก้ไขปัญหาของพวกเราให้เป็นรูปธรรม ดีกว่าบ่างเบี่ยงไปวัน ๆ พวกเรา ยืนยันว่าเจตจานงของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน นับเป็นสิ่งที่ดีน่าส่งเสริม แต่รัฐบาลก็ไม่ควรละเลยปัญหาปากท้อง ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะ และมาแสดงตัวให้เห็นแล้วใน

ขณะนี้ พวกเรามั่นใจว่าหากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเราได้อย่างลุล่วง นั่นย่อมเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสำเร็จของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งจาเป็นต้องทาให้การแก้ไขปัญหาเกิดรูปธรรม อย่างชัดเจน เบื้องต้น รัฐบาลต้องนำกรณีปัญหาที่ยุติแล้ว ทั้ง ๔ประเด็นเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว รวมทั้งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี ต้องให้นโยบายด้วยการสั่งการไปยังกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดาเนินการสะสางปัญหาที่หมักหมม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อตกลงไว้

เพื่อเป็นการสร้างทางออกร่วมกัน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอเรียกร้องให้รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาเพื่อจะให้แนวทางในการดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ดำเนินการ ดังนี้ ๑. เร่งนากรณีปัญหาที่ได้ข้อยุติแล้วทั้ง ๔ เรื่อง เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อตกลง และ ๒. รัฐบาลต้องเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเจรจา โดยในระหว่างนี้ พวกเราจะยังคงปักหลักชุมนุมอย่างสงบต่อไป จนกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะพิจารณาว่าจะมีการดาเนินการต่อไปในรูปแบบใด

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้าทำเนียบรัฐบาล

ที่มา: ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้าทำเนียบรัฐบาล
วันที่โพสต์: 14/05/2556 เวลา 05:21:09 ดูภาพสไลด์โชว์ พีมูฟล้อมผ้าปฏิบัติการทุกข์ถมทำเนียบ เรียกร้องนายกฯเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ป้ายข้อความการเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) เช้าวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ได้เคลื่อนขบวนจากที่ตั้งข้างกระทรวงศึกษาธิการ ไปตั้งขบวนที่ประตูทำเนียบ (ประตูน้ำพุ) จากนั้นผู้ชุมนุมได้นำป้ายผ้าปัญหาที่มีข้อความความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ละคน กระจายไปยังรอบทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ประตูทำเนียบรัฐบาลบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ประตูตรงข้ามก.พ. ยาวไปจนถึงประตูข้างน้ำพุ ตรงข้ามกระทรวง ศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อต้องการสะท้อนให้สังคมและรัฐบาลเห็นถึงสภาพปัญหาของชาวบ้านที่มีมากมาย และไม่เคยได้รับการดูแลใส่ใจอย่างจริงจังจากทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา ภาพการเดินขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) หลังจากนั้นเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. กลุ่มพีมูฟได้ไปรวมตัวกันที่ประตูทำเนียบรัฐบาลบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ ๒๕ “ปฏิบัติการความจนล้อมทำเนียบรัฐบาล (ความทุกข์มากล้นถมทำเนียบ)” โดยแถลงว่าที่ผ่านมาขปส.ได้ใช้ความพยายามในการบอกกล่าวเรื่องราวความทุกข์ยาก และความเดือดร้อนให้แก่นายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มากกว่า ๘ครั้งในรอบ ๒ ปีแต่คำสัญญาที่จะแก้ปัญหาของนายกฯก็ยังไม่เคยได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้รับรู้และเข้าใจเจตนาบริสุทธิ์ ขปส.จึงได้นำคำร้องทุกข์ผ่านผืนผ้าอ้อมล้อมทำเนียบรัฐบาล หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านก็จะทอดยาวเรื่องยาวต่อไปเรื่อยๆ โดย ขปส.มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดังนี้ ๑)เร่งนำกรณีปัญหาที่ได้ยุติแล้วทั้ง ๔ เรื่องเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครม.เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อตกลงร่วม และ ๒) รัฐบาลต้องเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ขปส.ยืนยันจะยังคงปักหลักชุมนุมอย่างสงบต่อไป จนกว่าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภาพ ข้างทำเนียบรัฐบาลขณะที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) เคลื่อนเข้ามา สำหรับ แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๕ ปฏิบัติการ ความจน ล้อมทำเนียบรัฐบาล (ความทุกข์ มากล้นถมทำเนียบ) มีข้อความ ดังนี้....ตามที่พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ใช้ความพยายามในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลาปีเศษ พวกเราได้ใช้ความอดทนในการบอกกล่าวเรื่องราวความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพวกเราแก่ท่านนายกรัฐมนตรี มากกว่า ๘ ครั้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พวกเราพยายามยื่นหนังสือเพื่อนาเสนอเรื่องราวความเดือดร้อน รวมทั้งข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้แก่พวกเรา แต่สิ่งที่พวกเราได้รับก็คือคำสัญญา คำสัญญาที่ไม่เคยจะได้รับการนาไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม เรารับฟังแต่คงมิอาจเชื่อได้อีกต่อไป พวกเราจึงขอรัฐบาลได้ทาให้เห็นว่าคาสัญญานั้น ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รู้ และเข้าใจในเจตนาที่บริสุทธิ์ของพวกเรา ว่าความเดือดร้อนที่รอคอยการแก้ไขจากรัฐบาลมีมากมาย และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และหากรัฐบาลไม่เร่งรีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรา คาร้องทุกข์ผ่านผืนผ้าที่กางกั้นย่อมจะทอดยาวเรื่องราวอีกต่อไป เรื่อย ๆ พวกเราเห็นว่า รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่แล้ว บัดนี้คนจน ความยากจนได้มากองอยู่เบื้องหน้ารัฐบาลแล้ว รัฐบาลควรโอกาสนี้ในการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการดาเนินการแก้ไขปัญหาของพวกเราให้เป็นรูปธรรม ดีกว่าบ่างเบี่ยงไปวัน ๆ พวกเรา ยืนยันว่าเจตจานงของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน นับเป็นสิ่งที่ดีน่าส่งเสริม แต่รัฐบาลก็ไม่ควรละเลยปัญหาปากท้อง ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะ และมาแสดงตัวให้เห็นแล้วใน ขณะนี้ พวกเรามั่นใจว่าหากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเราได้อย่างลุล่วง นั่นย่อมเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสำเร็จของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งจาเป็นต้องทาให้การแก้ไขปัญหาเกิดรูปธรรม อย่างชัดเจน เบื้องต้น รัฐบาลต้องนำกรณีปัญหาที่ยุติแล้ว ทั้ง ๔ประเด็นเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว รวมทั้งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี ต้องให้นโยบายด้วยการสั่งการไปยังกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดาเนินการสะสางปัญหาที่หมักหมม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อตกลงไว้ เพื่อเป็นการสร้างทางออกร่วมกัน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอเรียกร้องให้รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาเพื่อจะให้แนวทางในการดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ดำเนินการ ดังนี้ ๑. เร่งนากรณีปัญหาที่ได้ข้อยุติแล้วทั้ง ๔ เรื่อง เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อตกลง และ ๒. รัฐบาลต้องเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเจรจา โดยในระหว่างนี้ พวกเราจะยังคงปักหลักชุมนุมอย่างสงบต่อไป จนกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะพิจารณาว่าจะมีการดาเนินการต่อไปในรูปแบบใด ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้าทำเนียบรัฐบาล

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...