HR-คำบริหารคน Vocabulary Corporate (Organizational) Culture

แสดงความคิดเห็น

Deal และ Kennedy (1982) ให้ความหมายของ “วัฒนธรรมองค์การ” ไว้อย่างง่ายๆว่า คือ “วิถี/วิธีที่พวกเราทำกันอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้” ซึ่งหมายรวมถึงค่านิยม ปทัสถาน ทัศนคติ สมมติฐานความเชื่อ ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ได้รับรู้และเข้าใจในคู่มือพนักงาน แต่หากเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเป็นแบบแผน เป็นสิ่งที่ถูกให้ค่าความหมาย และความสำคัญมายาวนาน สำหรับพนักงานในการคิดและทำสิ่งหนึ่ง

แน่นอนว่า ลักษณะวัฒนธรรมขององค์การ ไม่สามารถอธิบายออกมาได้โดยง่าย เนื่องจากมันมีมติที่ซับซ้อนในหลายระดับ แต่ลักษณะหนึ่งที่เป็นที่เข้าใจ คือ มันถูกฝังรากลึกอยู่กับองค์การมายาวนาน และยากที่จะเปลี่ยนได้โดยง่าย Handy(1981) ได้เสนอแนวคิดในการแยกแยะประเภทของวัฒนธรรมองค์การไว้เป็นสี่ประเภท ได้แก่

วัฒนธรรมเชิงมุ่งอำนาจ (Power Culture) ที่มีรูปแบบวิธีคิดวิธีการทำงานขององค์การในลักษณะรวมศูนย์การทำงานมีสภาพการควบคุม แข่งขันสูง ความสัมพันธ์แบบอิงอำนาจ และมีการเมืองภายใน

วัฒนธรรมเชิงมุ่งบทบาท หน้าที่ (Role Culture) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานในองค์การที่ถูกควบคุมโดย ระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา และตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย ที่อาจถูกระบุไว้ในคำบรรยายลักษณะงานั้นจะถูกให้ความสำคัญมากกว่าตัวบุคคลผู้ที่ครองตำแหน่งนั้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อำนาจนั้น อยู่ที่ ตำแหน่ง มากกว่าบุคคล

วัฒนธรรมเชิงมุ่งงาน (Task Culture) ที่เป็นรูปแบบการทำงาน ที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ให้คุณค่ากับการทำงานเป็นทีมและความคล่องตัวในการทำงาน รูปแบบวิธีคิด วิธีทำงานจะมีเป้าหมายเพื่อหา “คนที่ใช่” มาช่วยกันผลักดันงานหนึ่งให้สำเร็จ พลังอำนาจของการทำงานเกิดจากความเก่งความเชี่ยวชาญ มากกว่า อำนาจจากตำแหน่ง หรือบทบาทที่ได้รับมอบหมาย หรือเกิดจากการยกย่องนับถือเป็นการส่วนตัว

วัฒนธรรมเชิงมุ่งคน (Person Culture) ที่กำลังเป็นรูปแบบที่ใฝ่ฝันของการทำงานในยุคสมัยปัจจุบัน บุคคลคือศูนย์กลางของการทำงาน การสร้างสรรค์และการพัฒนาองค์การดำรงอยู่ เพื่อเอและอำนายให้คนในองค์การทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นพ้องต้องประสงค์ http://www.ocsc.go.th

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 16/03/2556 เวลา 02:25:40

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

Deal และ Kennedy (1982) ให้ความหมายของ “วัฒนธรรมองค์การ” ไว้อย่างง่ายๆว่า คือ “วิถี/วิธีที่พวกเราทำกันอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้” ซึ่งหมายรวมถึงค่านิยม ปทัสถาน ทัศนคติ สมมติฐานความเชื่อ ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ได้รับรู้และเข้าใจในคู่มือพนักงาน แต่หากเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเป็นแบบแผน เป็นสิ่งที่ถูกให้ค่าความหมาย และความสำคัญมายาวนาน สำหรับพนักงานในการคิดและทำสิ่งหนึ่ง แน่นอนว่า ลักษณะวัฒนธรรมขององค์การ ไม่สามารถอธิบายออกมาได้โดยง่าย เนื่องจากมันมีมติที่ซับซ้อนในหลายระดับ แต่ลักษณะหนึ่งที่เป็นที่เข้าใจ คือ มันถูกฝังรากลึกอยู่กับองค์การมายาวนาน และยากที่จะเปลี่ยนได้โดยง่าย Handy(1981) ได้เสนอแนวคิดในการแยกแยะประเภทของวัฒนธรรมองค์การไว้เป็นสี่ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมเชิงมุ่งอำนาจ (Power Culture) ที่มีรูปแบบวิธีคิดวิธีการทำงานขององค์การในลักษณะรวมศูนย์การทำงานมีสภาพการควบคุม แข่งขันสูง ความสัมพันธ์แบบอิงอำนาจ และมีการเมืองภายใน วัฒนธรรมเชิงมุ่งบทบาท หน้าที่ (Role Culture) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานในองค์การที่ถูกควบคุมโดย ระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา และตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย ที่อาจถูกระบุไว้ในคำบรรยายลักษณะงานั้นจะถูกให้ความสำคัญมากกว่าตัวบุคคลผู้ที่ครองตำแหน่งนั้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อำนาจนั้น อยู่ที่ ตำแหน่ง มากกว่าบุคคล วัฒนธรรมเชิงมุ่งงาน (Task Culture) ที่เป็นรูปแบบการทำงาน ที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ให้คุณค่ากับการทำงานเป็นทีมและความคล่องตัวในการทำงาน รูปแบบวิธีคิด วิธีทำงานจะมีเป้าหมายเพื่อหา “คนที่ใช่” มาช่วยกันผลักดันงานหนึ่งให้สำเร็จ พลังอำนาจของการทำงานเกิดจากความเก่งความเชี่ยวชาญ มากกว่า อำนาจจากตำแหน่ง หรือบทบาทที่ได้รับมอบหมาย หรือเกิดจากการยกย่องนับถือเป็นการส่วนตัว วัฒนธรรมเชิงมุ่งคน (Person Culture) ที่กำลังเป็นรูปแบบที่ใฝ่ฝันของการทำงานในยุคสมัยปัจจุบัน บุคคลคือศูนย์กลางของการทำงาน การสร้างสรรค์และการพัฒนาองค์การดำรงอยู่ เพื่อเอและอำนายให้คนในองค์การทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นพ้องต้องประสงค์ http://www.ocsc.go.th

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...