ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ครับ(ผู้พิการ)

แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2558 - ตุลาคม 2565

1.สรรหาพนักงานให้กับแผนกต่างๆ ตามใบร้องขอ

2.คัดกรอกใบสมัคร และสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อนัดสัมภาษณ์

3.แจ้งรายละเอียดการนัดสัมภาษณ์ให้กับทางต้นสังกัด (ทางอีเมล์) และตามผลการสัมภาษณ์หลังสัมภาษณ์เสร็จ

4.นัดตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม

5.แจ้งแผนกผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการอบรม

6.จัดเตรียมสัญญาว่าจ้างสำหรับพนักงานใหม่

7.แนะนำการกรอกเอกสารต่างๆสำหรับพนักงานใหม่ เช่น เอกสารประกันสังคม, ประกันชีวิต และอื่นๆ

8.ตรวจสอบความเรียบร้อยของของเอกสารพนักงานใหม่ เสร็จสมบูรณ์แล้วส่งให้แผนกผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9.คีย์ประวัติพนักงานใหม่

10.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

ตุลาคม 2565 - จนถึงปัจจุบัน

1.ดูแลงานด้านการรักษาความปลอดภัยทีม รปภ. มีลูกน้องในทีมทั้งหมด 09 คน

2.ดูแลงานด้านกล้อง CCTV ทั้งระบบภายในโรงโรงงาน

3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสติ๊กเกอร์สำหรับจอดรถของพนักงาน

4.แจ้งซ่อมอาคารสถานที่ภายในโรงงานติดตามงานส่งมอบงานจนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.เปิด PR ในระบบ SAP สำหรับสั่งซื้อของใช้ภายในสำนักงานต่างๆ

6.ต่อประกัน พรบ. ภาษี ให้กับรถนาย และรถของบริษัท

7.สำรวจจัดทำชุดยูนิฟร์อมประจำปีสำหรับแจกจ่ายให้กับพนักงาน

8.จัดทำเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆของแผนกส่งให้กับบัญชี

9.ดูแลตรวจสอบล็อคเกอร์ของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ

อีเมล์: fan_body@hotmail.com

20/02/2567 เวลา 09:13:08 โดย นาย เกรียงไกร แสงประเสริฐ