ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 1912/0 27/02/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประ... 1106/0 18/02/2563
 3. 3เชิญคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานการเงินและบัญชี : นครนาย... 1619/0 4/02/2563
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานปลัดกระ... 2451/0 28/01/2563
 5. 5รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : 1... 2561/0 9/12/2562
 6. 6เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 2632/0 18/11/2562
 7. 7เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมสรรพสามิต พื... 2378/0 25/10/2562
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : สำนักงานนโยบายและ... 2382/0 24/10/2562
 9. 9รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ /... 3981/0 26/08/2562
 10. 10เชิญคนพิการวุฒิปริญญาตรี เข้าสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ :... 3910/0 20/08/2562
 11. 11รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษี... 3993/0 5/08/2562
 12. 12รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 4174/0 2/08/2562
 13. 13รับสมัครคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง... 4444/0 2/08/2562
 14. 14รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติก... 3450/0 2/08/2562
 15. 15เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุร... 3719/0 11/07/2562