ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : กระ... 56/0 23/09/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเ... 102/0 23/09/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 128/0 21/09/2563
 4. 4เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสา... 128/0 21/09/2563
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 237/0 11/09/2563
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Admi... 182/0 11/09/2563
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอ... 252/0 9/09/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการท... 168/0 9/09/2563
 9. 9เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : บางเขน ก... 254/0 1/09/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 278/0 1/09/2563
 11. 11เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 268/0 25/08/2563
 12. 12เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สงข... 250/0 25/08/2563
 13. 13เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่ว... 334/0 24/08/2563
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป/... 235/0 24/08/2563
 15. 15เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคัดแยกขยะรีไซ... 187/0 24/08/2563