คนพิการด้านความเคลื่อนไหว ต้องการทำงาน

มีประสบการณ์ด้านการทำงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายจัดซื้อ

อีเมล์: -

3/07/2556 เวลา 13:20:11 โดย นางสาว ภัคธดา ทวีศักดิ์