ต้องการเป็นครูสอนเด็กประถมหรืองานด้านวิชาการ สายการศึกษา

ต้องการเป็นครูสอนเด็กประถมหรืองานด้านวิชาการ สายการศึกษา โซนพระราม 2 หรือบริเวณใกล้เคียง / จบปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เคยเป็นครูฝึกสอนในสถานศึกษาระดับประถม 3 เดือน และมัธยม 3 เดือน ปัจจุบันกำลังยื่นเรื่องเทียบโอนความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู และสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 2 ตัว (มาตรฐานที่ 7 และ 8)

อีเมล์: happybird7day@gmail.com

6/06/2556 เวลา 20:38:34 โดย นาย ธนชัย ใจสา