ผู้พิการทางสายตาชายขอโอกาสเข้าทำงาน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ: นายชัยยะ ว่องสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

อายุ: 29 ปี

เพศ: ชาย

สถานภาพ: โสด

ศาสนา: พุทธ

ที่อยู่: 5/324 ป๊อบปูล่าคอนโดเมืองทองธานี อาคารซีแปด ห้อง 6/01

ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ต จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: (087) 797-5953 (089) 874-0464

อีเมล์: lank7_jctu@hotmail.com

จุดมุ่งหมายในงาน

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร เพื่อการสื่อสารอันดีภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ทั้งงานผลิตสื่อ งานประสานงาน งานธุรการ หรืองานอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมกับความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรอย่างมีคุณภาพ

ประวัติการศึกษา

มิถุนายน พ.ศ. 2548-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาบริหารการสื่อสาร

เกรดเฉลี่ย 3.30

ประสบการณ์ในการทำงาน

มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2556

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด สาขาบางนา

พนักงานขายทางโทรศัพท์ (telesale)

นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ต่อลูกค้าผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์

สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555

บริษัท สรรพสาร จำกัด

นักพิสูจน์อักษร

ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาไทยในการเขียนบทความลงนิตยสารที่บริษัทฯ ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยนิตยสาร job cyber job request job fair สมัครด่วน งาน การศึกษาและอาชีพ ตลาดบ้าน ตลาดรถ วงการแพทย์ วงการยา และ DNA

มกราคม พ.ศ. 2553 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัดป่าสันติพุทธาราม

ผู้จดบันทึกคำบรรยายธรรม พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต

- จดบันทึกคำบรรยายธรรมที่แสดงโดยพระอาจารย์สงบ มนัสสันโต วัดป่าสันติพุทธาราม โดยการจดบันทึกจากแฟ้มเสียงที่บันทึกไว้ในโอกาสต่างๆ ให้อยู่ในรูปตัวอักษร เพื่อนำเสนอในเว็บไซต์ www.sa-ngob.com/

กิจกรรม

- พ.ศ.2556 กรรมการชมรมฟุตบอลคนตาบอดไทย

- พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ชมรมฟุตบอลคนตาบอดไทย ประจำปี พ.ศ. 2556

- พ.ศ.2555 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมฟุตบอลคนตาบอดไทย

ทักษะและความสามารถ

- สามารถผลิตผลงานด้านสื่อสารมวลชนได้ เช่น ข่าว บทความ สารคดี ฯลฯ

- สามารถสร้างการสื่อสารที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและระหว่างองค์กรได้ เช่น การประสานงานภายในองค์กร การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Office, Sound Forge, Internet ฯลฯ

- มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียนและการสนองตอบอย่างดี

- มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ดี

บุคคลที่สามารถติดต่อได้

นายปิยะพงศ์ เอียดปุ่ม

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: (084) 993-2293

นางสาวสุภาวดี คงอินพาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์: (087) 035-1556

*หมายเหตุ

- ตาบอดสนิททั้งสองข้าง

- มีสมุดประจำตัวคนพิการ

- สามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารพื้นฐานได้ดี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ โดยอุปกรณ์เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเฉพาะสำหรับคนตาบอด

- มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองอย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานรองรับสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเดินทาง การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหาร และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ที่เป็นทักษะเบื้องต้นในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ข้าพเจ้าสามารถใช้งานได้นั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเดียวกันกับที่บุคคลทั่วไปใช้งานในปัจจุบัน เพียงนำโปรแกรมอ่านจอภาพ (Screen reader) ที่ข้าพเจ้ามีไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ

- นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทำงาน มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายในการจ้างคนพิการดังกล่าว ตามมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553

- นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการดังกล่าวแก่ลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ตามมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553

- การจ้างงานคนพิการนอกจากเป็นการหยิบยื่นโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการลดภาระขององค์กรที่ต้องส่งเงินเข้าสู่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดว่า “เอกชนต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานในสัดส่วน 100 ต่อ 1 หากเอกชนไม่สามารถหาคนพิการเข้าทำงานได้ ก็ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอัตราค่าแรงขั้นต่ำคูณด้วย 365”

อีเมล์: lank7_jctu@hotmail.com

27/05/2556 เวลา 14:33:45 โดย นาย ชัยยะ ว่องสกุล