อยากได้งานที่สามารถรับมาทำที่บ้านได้

ชื่อประนอม กันทเนตร อายุ 27 ปี ลักษณะความพิการ แขนและขาซีกขวาอ่อนแรง (เดินได้)

ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ต้องการงานที่สามารถรับมาทำที่บ้านได้

อีเมล์: prana2528@hotmail.com

8/04/2556 เวลา 12:03:37 โดย นางสาว ประนอม กันทเนตร