ต้องการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

ต้องการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) จบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขา ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ประสบการณ์ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด(มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ 088-4540523

อีเมล์ seksan-p@hotmail.co.th

อีเมล์: seksarn.cn@gmail.com

27/03/2556 เวลา 15:57:50 โดย นาย เสกสรรค์ ภิเภก