ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 117

 1. 1741พิการแขนซ้ายอ่อนแรงต้องการทำงานครับ โดย นาย ณัฐพงศ์ เจริญฤทธิธรรม 8/07/2556
 2. 1742หางานที่เชียงใหม่คับ โดย นาย สราวุธ ปัญญาเสน 8/07/2556
 3. 1743มีประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะด้านสรรหาบุคคล โดย นางสาว ภัคธีมา เที่ยงตรง 5/07/2556
 4. 1744พิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานใน กทม. โดย นาย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4/07/2556
 5. 1745ต้องการทำงานทุกประเภท โดย นาย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4/07/2556
 6. 1746พิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป กทม. โดย นางสาว รัชชาวลี จีนเสมียน 4/07/2556
 7. 1747ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นาย เกรียงไกร แสงประเสริฐ 4/07/2556
 8. 1748พิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานคอมฯ/ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาว สุรีย์วัล แจ้งสัจจา 4/07/2556
 9. 1749หางานบัญชี จบป.โท บริหาร เงินเดือน 25,000บาท โดย นางสาว ศริญญา อาจหาญ 4/07/2556
 10. 1750หางานในเขตพระสมุทรเจดีย์และใกล้เคียง โดย นาย ปรเมศร มีนา 3/07/2556
 11. 1751ต้องการเป็นครู/เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา โดย นาย ธนชัย ใจสา 3/07/2556
 12. 1752ต้องการหางานทำ โดย นางสาว พรรณิภา ไชยลังการ์ 3/07/2556
 13. 1753คนพิการด้านความเคลื่อนไหว ต้องการทำงาน โดย นางสาว ภัคธดา ทวีศักดิ์ 3/07/2556
 14. 1754หางาน โดย นาย วิทยา ศิริพร 3/07/2556
 15. 1755พิการทางสายตาด้านขวา1ข้าง ขอโอกาสทำงาน โดย นาง ธนันดา ธาราสนธิ์ 3/07/2556