ลูกจ้างโครงการ (คนพิการ)

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

22 กันยายน 2564

ประเภทงาน

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตรา/จำนวนคน

2 คน

เงินเดือน

9400–15000 บาท

สวัสดิการ

 • วิธีการสมัคร
 • 1. การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
 • 2. การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 • พร้อมทั้งติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร โดยส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ
 • ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน
 • แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง “(สมัครสอบลูกจ้างโครงการ
 • (คนพิการ"” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและ
 • เอกสารที่ประทับตราฝากหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ๓. การสมัครทาง E-mail ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง
 • ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร โดยแนบไฟล์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ
 • ส่งมาที่ E-mail : aweesri.y@nrct.go.th โดยให้เขียนหัวข้อเรื่อง “ชื่อ-นามสกุล (สมัครสอบ
 • ลูกจ้างโครงการ (คนพิการ"”
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.nrct.go.th

วันหมดเขตรับสมัคร

30 กันยายน 2564

ลักษณะงาน

1. สนับสนุนงานสารบรรณ จัดทำหนังสือราชการ งานบริหารงบประมาณ ตัวชี้วัด ดำเนินการ

ในการควบคุมเบิกจ่ายงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์

2. กลั่นกรองและจัดทำหนังสือราชการภายใน ภายนอก หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ

ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามแบบ ก่อนเสนอผู้บริหาร

3. ให้คำแนะนำ/บริการ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

i

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • 1. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • 2. เป็นบุคคลอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • 3. เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Power Point และ Internet ได้

อายุ

20+ ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไทย

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ความพิการ

ออทิสติค

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล์

aweesri.y@nrct.go.th

โทรศัพท์

02 5612445 ต่อ 832

แฟกซ์

02 579 7280

ผู้ติดต่อ

อาวีศรี ยกย่อง

โลโก้

โลโก้ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...