ลูกจ้างโครงการ (คนพิการ)

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

22 กันยายน 2564

ประเภทงาน

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตรา/จำนวนคน

2 คน

เงินเดือน

9400–15000 บาท

วันหมดเขตรับสมัคร

30 กันยายน 2564

ลักษณะงาน

1. สนับสนุนงานสารบรรณ จัดทาหนังสือราชการ งานบริหารงบประมาณ ตัวชี้วัด ดาเนินการ ในการควบคุมเบิกจ่ายงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์

2. กลั่นกรองและจัดทาหนังสือราชการภายใน ภายนอก หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ

ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามแบบ ก่อนเสนอผู้บริหาร

3. ให้คาแนะนา/บริการ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • 1. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • 2. เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Power Point และ Internet ได้

อายุ

20+ ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไทย

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล์

aweesri.y@nrct.go.th

โทรศัพท์

02 5612445 ต่อ 832

แฟกซ์

02 579 7280

ผู้ติดต่อ

อาวีศรี ยกย่อง

โลโก้

โลโก้ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...